• head_banner_01

Tạp chất của axit amin được sử dụng để tổng hợp protein

Mô tả ngắn:

NO

Các sản phẩm

CAS Không

1

Fmoc-D-Ala-D-Ala-OH

NA

2

Fmoc-β-Ala-D-Ala-OH

NA

3

Fmoc-Arg (pbf) -Arg (pbf) -OH

NA


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

NO

Các sản phẩm

CAS Không

Chỉ báo chất lượng chính

Sự tinh khiết

Tối đa

tạp chất

Tổng dư lượng dung môi

Độ ẩm

1

Fmoc-β-Ala-Ala-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

2

Fmoc-D-Ala-D-Ala-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

3

Fmoc-β-Ala-D-Ala-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

4

Fmoc-Arg (pbf) -Arg (pbf) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

5

Fmoc-β-Ala-Arg (pbf) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

6

Fmoc-D-Arg (pbf) -D-Arg (pbf) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

7

Fmoc-β-Ala-D-Arg (pbf) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

8

Fmoc-HomoArg (pbf) -HomoArg (pbf) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

9

Fmoc-β-Ala-HomoArg (pbf) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

10

Fmoc-Asn (Trt) -Asn (Trt) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

11

Fmoc-β-Ala-Asn (Trt) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

12

Fmoc-Asp (OtBu) -Asp (OtBu) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

13

Fmoc-β-Ala-Asp (OtBu) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

14

Fmoc-Cys (Trt) -Cys (Trt) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

15

Fmoc-β-Ala-Cys (Trt) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

16

Fmoc-Cys (Acm) -Cys (Acm) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

17

Fmoc-β-Ala-Cys (Acm) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

18

Fmoc-Gln (Trt) -Gln (Trt) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

19

Fmoc-β-Ala-Gln (Trt) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

20

Fmoc-Glu (OtBu) -Glu (OtBu) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

21

Fmoc-β-Ala-Glu (OtBu) -OH.H2O

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

22

Fmoc-β-Ala-Gly-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

23

Fmoc-His (Trt) -His (Trt) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

24

Fmoc-β-Ala-His (Trt) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

25

Fmoc-Ile-Ile-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

26

Fmoc-β-Ala-Ile-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

27

Fmoc-Leu-Leu-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

28

Fmoc-β-Ala-Leu-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

29

Fmoc-D-Leu-D-Leu-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

30

Fmoc-β-Ala-D-Leu-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

31

Fmoc-Lys (Boc) -Lys (Boc) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

32

Fmoc-β-Ala-Lys (Boc) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

33

Fmoc-Lys (Alloc) -Lys (Alloc) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

34

Fmoc-β-Ala-Lys (Alloc) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

35

Fmoc-Met-Met-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

36

Fmoc-β-Ala-Met-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

37

Fmoc-Orn (Boc) -Orn (Boc) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

38

Fmoc-β-Ala-Orn (Boc) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

39

Fmoc-Phe-Phe-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

40

Fmoc-β-Ala-Phe-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

41

Fmoc-D-Phe-D-Phe-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

42

Fmoc-β-Ala-D-Phe-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

43

Fmoc-Pro-Pro-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

44

Fmoc-β-Ala-Pro-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

45

Fmoc-Ser (tBu) -Ser (tBu) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

46

Fmoc-β-Ala-Ser (tBu) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

47

Fmoc-Ser (Trt) -Ser (Trt) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

48

Fmoc-β-Ala-Ser (Trt) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

49

Fmoc-Thr (tBu) -Thr (tBu) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

50

Fmoc-β-Ala-Thr (tBu) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

51

Fmoc-Trp (Boc) -Trp (Boc) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

52

Fmoc-β-Ala-Trp (Boc) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

53

Fmoc-D-Trp (Boc) -D-Trp (Boc) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

54

Fmoc-β-Ala-D-Trp (Boc) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

55

Fmoc-Tyr (tBu) -Tyr (tBu) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

56

Fmoc-β-Ala-Tyr (tBu) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

57

Fmoc-D-Tyr (Et) -D-Tyr (Et) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

58

Fmoc-β-Ala-D-Tyr (Et) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

59

Fmoc-Tyr (Tôi) -Tyr (Tôi) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

60

Fmoc-β-Ala-Tyr (Tôi) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

61

Fmoc-Val-Val-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

62

Fmoc-β-Ala-Val-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

63

Fmoc-D-Cit-D-Cit-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

64

Fmoc-β-Ala-D-Cit-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

65

Fmoc-β-Ala-Dab-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

66

Fmoc- (3- (2-naphtyl) -D-Ala) 2-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

67

Fmoc-β-Ala-3- (2-naphtyl) -D-Ala-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

68

Fmoc- (3- (3-pyridinyl) -D-Ala) 2-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

69

Fmoc-β-Ala-3- (3-pyridinyl) -D-Ala-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

70

Fmoc- (4-clo-D-Phe) 2-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

71

Fmoc-β-Ala-4-clo-D-Phe-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

72

Fmoc- (D-4Aph (tBuCbm)) 2-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

73

Fmoc-β-Ala-D-4Aph (tBuCbm) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

74

Fmoc-Aph (L-Hor) -Aph (L-Hor) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

75

Fmoc-β-Ala-Aph (L-Hor) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

76

Fmoc-Lys (iPr, Boc) -Lys (iPr, Boc) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

77

Fmoc-β-Ala-Lys (iPr, Boc) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

78

Fmoc-β-Ala-AEEA-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

79

Fmoc-Aib-Aib-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

80

Fmoc-β-Ala-Aib-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

81

Fmoc-Arg-OH

91000-69-0

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

82

H-Arg (pbf) -OH

200115-86-2

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

83

Fmoc-D-Arg-OH

130752-32-8

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

84

HD-Arg (pbf) -OH

200116-81-0

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

85

Fmoc-HomoArg-OH.HCl

208174-14-5

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

86

H-HomoArg (pbf) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

87

Fmoc-D-HomoArg-OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

88

HD-HomoArg (pbf) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

89

Fmoc-Asn-OH

71989-16-7

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

90

H-Asn (Trt) -OH

132388-58-0

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

91

Fmoc-Asp-OH

119062-05-4

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

92

H-Asp (OtBu) -OH

3057-74-7

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

93

Fmoc-Cys-OH

135248-89-4

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

94

H-Cys (Trt) -OH

2799/7/7

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

95

H-Cys (Acm) -OH.HCl

28798-28-9

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

96

Fmoc-Gln-OH

71989-20-3

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

97

H-Gln (Trt) -OH

102747-84-2

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

98

Fmoc-Glu-OH

121343-82-6

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

99

H-Glu (OtBu) -OH.H2O

2419-56-9

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

100

Fmoc-His-OH

116611-64-4

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

101

H-Của anh ấy (Trt) -OH

35146-32-8

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

102

Boc-His-OH

17791-52-5

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

103

Fmoc-Lys-OH

105047-45-8

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

104

H-Lys (Boc) -OH

2418-95-3

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

105

H-Lys (Alloc) -OH

6298/3/9

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

106

Fmoc-Orn-OH.HCl

201046-57-3

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

107

H-Orn (Boc) -OH

13650-49-2

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

108

Fmoc-Ser-OH

73724-45-5

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

109

H-Ser (tBu) -OH

18822-58-7

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

110

H-Ser (Trt) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

111

Fmoc-Thr-OH.H2O

73731-37-0

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

112

H-Thr (tBu) -OH

4378-13-6

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

113

Fmoc-Trp-OH

35737-15-6

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

114

H-Trp (Boc) -OH

146645-63-8

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

115

Fmoc-D-Trp-OH

86123-11-7

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

116

HD-Trp (Boc) -OH

201290-11-1

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

117

Fmoc-Tyr-OH

92954-90-0

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

118

H-Tyr (tBu) -OH

18822-59-8

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

119

Fmoc-D-Tyr-OH

112883-29-1

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

120

HD-Tyr (Et) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

121

H-Tyr (Tôi) -OH.HCl

67423-44-3

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

122

Fmoc-D-4Aph (Cbm) -OH

324017-22-3

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

123

HD-4Aph (tBuCbm) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

124

Fmoc-Lys (iPr) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

125

H-Lys (iPr, Boc) -OH

NA

≥98,0%

≤1,0%

≤8,0%

≤2.0%

Về

Đền bù

Gentolex cung cấp những sản phẩm chất lượng tuyệt vời, nếu khách hàng nâng cao chất lượng sản phẩm trong khung thời gian yêu cầu với đầy đủ bằng chứng, chúng tôi sẽ đưa ra những phân tích, đánh giá cần thiết để tiến hành thủ tục đền bù.

Sản lượng

Năng lực của các sản phẩm dược phẩm đạt cấp tấn, công suất của các sản phẩm hóa chất đạt cấp độ 100 tấn +, khả năng được trang bị tốt để phục vụ khách hàng trên toàn thế giới.

Nghiên cứu và phát triển

Hàng năm, nhóm R&D đều có kế hoạch phát triển các sản phẩm mới khác nhau, khi đạt được mục tiêu, mọi thành viên trong nhóm sẽ phải thực hiện trách nhiệm KPI và có chính sách khuyến khích.


  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi